logo streetcarecompany

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Identiteit

Romundo Participaties B.V.
Handelend onder de naam StreetCareCompany

Zwaenenstede 23, 5121 KB Den Bosch
KvK-nummer: 67385877 BTW-nummer: NL 856961504B01

Artikel 2. Definities

Opdrachtnemer
Romundo Participaties B.V., handelend onder de naam StreetCareCompany, hierna te noemen: opdrachtnemer.

Opdrachtgever
De partij die formeel opdracht geeft tot uitvoering van de opdracht aan de opdrachtnemer.

Veld-inventarisatie
Het digitaal in kaart brengen van objecten en trajecten in de openbare ruimte.

StreetCareCrew
De specialisten van StreetCareCompany die de veld-inventarisaties uitvoeren of op andere wijze betrokken zijn bij de opdracht.

Deliverables
Set van gedigitaliseerde objecten en trajecten inclusief de geïnventariseerde kenmerken van deze objecten en trajecten en inclusief eventueel advieskundige rapportage.

Doorlooptijd
Tijd die nodig is om de opdracht uit te voeren en de deliverables op te leveren aan de opdrachtgever.

Samenwerkingspartner(s)
Partij waar opdrachtnemer strategisch mee samenwerkt en gebruik maakt van haar systemen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke activiteit van opdrachtnemer. En tevens van toepassing op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze worden alsdan door opdrachtnemer vermeld in de offertes en voorstellen aan opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen ten behoeve van een specifieke opdracht afwijkende voorwaarden overeenkomen door deze schriftelijk met elkaar vast te leggen.
 4. De Algemene Voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met elkaar overeen wordt gekomen.
 5. Opdrachtnemer kan op elk door haar gewenst moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen, uitsluitend voor toekomstige opdrachten. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiertoe in kennis stellen voor zover er sprake is van een niet eenmalige overeenkomst.
 6. Bij verstrekking van een opdracht door opdrachtgever aan opdrachtnemer, gaat de opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeen gekomen.

Artikel 4. Offertes

 1. Alle offertes en voorstellen die worden uitgebracht door opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidstermijn is benoemd. Een offerte heeft een eenmalige geldigheid.
 2. Alle tarieven in een offerte of voorstel zijn exclusief BTW. Ook eventuele andere heffingen van overheidswege of anderszins vallen hierbuiten, tenzij anders in de offerte vermeld.
 3. De offerte wordt pas een opdracht indien opdrachtgever door schriftelijke ondertekening van de offerte akkoord gaat. Of door het verstrekken van een formele opdracht door opdrachtgever aan opdrachtnemer, waarmee opdrachtnemer schriftelijk akkoord gaat.
 4. Indien een vooruitbetaling is overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zal de opdracht pas worden uitgevoerd door opdrachtnemer na betaling van het overeengekomen vooruit te betalen bedrag, ook al komt daardoor de afgesproken oplevertermijn in het gedrang en zonder dat dit voor de opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheden of financiële claims.

Artikel 5. Uitvoering, doorlooptijd en oplevering

 1. Opdrachtnemer voert de opdracht uit conform de met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen specificaties en voorwaarden.
 2. Indien gedurende de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer blijkt dat de overeengekomen doorlooptijd niet haalbaar is, zal opdrachtnemer dit minimaal 10 werkdagen voor de opleverdatum aan opdrachtgever kenbaar maken.
 3. Alsdan zal schriftelijk een nieuwe opleverdatum overeen gekomen worden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, zonder dat dit voor de opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheden, boetes of financiële claims.
 4. Oplevering van de opdracht door opdrachtnemer aan opdrachtgever, geschiedt conform de in de offerte en/of opdracht overeengekomen specificaties en voorwaarden. Indien opdrachtgever aanvullende specificaties en voorwaarden wil overeenkomen, geldt hiervoor een nader met elkaar overeen te komen meerprijs. Aanvullende uitvoering van de opdracht kan pas plaats vinden als opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over de meerwerkkosten.
 5. Na oplevering door de opdrachtgever aan opdrachtgever van de schriftelijk overeengekomen deliverables, is de opdracht formeel ten einde gekomen en heeft opdrachtnemer geen enkele verplichting meer jegens opdrachtgever. Tenzij de oplevering niet voldoet aan de overeen gekomen specificaties.
 6. Indien de oplevering volgens de opdrachtgever niet voldoet aan de overeen gekomen specificaties, heeft opdrachtgever maximaal 10 werkdagen om dit bewijsbaar schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal vervolgens binnen maximaal 5 werkdagen met opdrachtgever in overleg treden met als doel om tot een wederzijdse oplossing te komen, zonder dat dit voor de opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheden, boetes of financiële claims. Er kan in onderhavig geval tevens sprake zijn van overmacht. Hiervoor verwijzen we naar artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.
 7. De in dit artikel vermelde paragrafen kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst en overeengekomen (betalings)voorwaarden.

Artikel 6. Overeenkomst tot uitvoering

 1. Opdrachtgever geeft opdracht aan opdrachtnemer door middel van een formele schriftelijke opdracht waarin minimaal is opgenomen wat de aard en omvang is van de opdracht, welke deliverables er worden verwacht en welke voorwaarden aan deze opdracht verbonden zijn.
 2. Opdrachtnemer accepteert de opdracht door ondertekening van de opdracht of een formele schriftelijke bevestiging van acceptatie van de opdracht.
 3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar eigen inzicht. Indien specifieke vergunningen nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal opdrachtgever hiervoor tijdig zorgdragen. In ieder geval voor aanvang van de uitvoering van de opdracht.
 4. Opdrachtnemer zal er alles aan doen om de opdracht goed en tijdig uit te voeren. Eventuele sancties of claims die aan of door opdrachtgever worden opgelegd, kunnen nimmer worden verhaald op opdrachtnemer.
 5. Indien de omstandigheden daar aanleiding toe kunnen geven, kan opdrachtnemer besluiten de oplevertermijn te overschrijden. In dat geval zal opdrachtnemer minimaal 10 werkdagen voor de oplevertermijn in overleg treden met opdrachtgever teneinde een nieuwe oplevertermijn te kunnen gaan vaststellen.
 6. We hopen van niet, maar het kan gebeuren dat u in zwaar weer terecht komt. Denk hierbij aan surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, schuldsanering, liquidatie of een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrijelijk over uw liquide middelen en vermogen beschikt. In zo’n geval mogen wij onze overeenkomst met u per direct opzeggen of de overeenkomst annuleren. Hierbij zijn wij niet verplicht tot betaling of een schadevergoeding of een schadeloosstelling. Onze vorderingen op u zijn in zo’n geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Opdrachtnemer kan de oplevering uitstellen of de overeenkomst ontbinden indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt. Opdrachtnemer kan vorderingen in dit geval direct opeisen en behoudt alle aanspraken.
 8. Indien opdrachtgever de opdracht annuleert, dan brengt opdrachtnemer de tot dan gemaakte kosten in alle redelijkheid en billijkheid in rekening bij opdrachtgever.

Artikel 7. Facturatie en betaling

 1. Opdrachtnemer geeft op elke factuur aan wat de uiterste betalingstermijn is waarop (vooruit)betaling door opdrachtgever aan opdrachtnemer dient plaats te vinden.
 2. Opdrachtgever betaalt de factuur in de op de factuur aangegeven valuta.
 3. Indien opdrachtnemer een bedrag is verschuldigd aan opdrachtgever, kan dit verrekend worden met elk bedrag dat opdrachtnemer nog tegoed heeft van opdrachtgever.
 4. Indien opdrachtgever verzuimt de factuur (tijdig) te betalen, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een verzuimrente van 6% per jaar verschuldigd vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is. Tenzij de wettelijke handelsrente hoger is. In dat geval wordt de wettelijke handelsrente gehanteerd. Daarnaast kan opdrachtnemer de daadwerkelijk geleden schade en gemaakte kosten doorbelasten aan opdrachtgever, inclusief eventuele gerechtelijke kosten.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Deliverables blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle afspraken uit de overeenkomst is nagekomen, inclusief tijdige betaling en andere financiële verplichtingen.
 2. Indien opdrachtnemer gebruik maakt van systemen van haar samenwerkingspartners, blijven deze systemen te allen tijde eigendom van deze samenwerkingspartners.
 3. De voor de veldinventarisatie verzamelde data zijn nimmer het eigendom van opdrachtnemer.
 4. De door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever aangeleverde data mogen niet worden vermenigvuldigd, worden verpand of aan derden worden verstrekt of doorverkocht worden aan andere partijen.
 5. Indien opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer kan voldoen, dient opdrachtgever de aangeleverde data terstond terug te geven aan opdrachtnemer en niet meer voor eigen gebruik aan te wenden.
 6. De bedrijfsnamen en aanverwante merken en designs zoals opdrachtnemer die hanteert, zijn juridisch eigendom van opdrachtnemer en mogen niet door derden worden gebruikt. Dat geldt onder andere voor de volgende namen en merken: Streetcare Company, Streetcare Crew en Streetcare Career.

Artikel 9. Garanties

 1. Opdrachtnemer garandeert een goede en tijdige uitvoering van de opdracht, tenzij sprake is van overmacht of omstandigheden waar opdrachtnemer geen invloed op heeft.
 2. Opdrachtnemer zal er alles aan doen de opdracht goed en tijdig uit te voeren.
 3. Indien blijkt dat de opdracht niet tijdig of juist kan worden opgeleverd, zal opdrachtnemer minimaal 10 werkdagen voor de oplevertermijn met opdrachtgever in gesprek gaan teneinde alternatieve oplossingen overeen te komen, zonder dat dit leidt tot schadeclaims of boetes voor opdrachtnemer.
 4. Indien de deliverables niet zijn conform de afspraken, zal opdrachtgever de opdrachtnemer alsnog in de gelegenheid stellen zo snel als mogelijk de gevraagde deliverables aan te reiken, zonder dat dit leidt tot schadeclaims of boetes voor opdrachtnemer.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich tot de in de Algemene Voorwaarden opgenomen afspraken.
 2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk als er aantoonbaar sprake is van opzettelijke wanprestatie of onvoorzichtigheid van de opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor eventuele directe schade, niet voor indirecte schade. De directe schade zal naar alle redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld, zonder dat sprake is van sancties, boetes of schadeclaims voor opdrachtnemer.
 4. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor eventuele directe en/of indirecte schade.
 5. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is nooit hoger dan de factuurwaarde van de desbetreffende opdracht, excl. BTW.
 6. Indien opdrachtgever zelf verzekerd is tegen de opgelopen schade, is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 7. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nooit hoger zijn dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag.

Artikel 11. Risico-overgang

 1. Na oplevering van de deliverables door opdrachtnemer aan opdrachtgever, loopt opdrachtnemer geen risico meer, tenzij de deliverables niet voldoen aan de gemaakte afspraken. In dat geval is artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Indien oplevering door opdrachtnemer niet (tijdig) kan plaatsvinden door tekortkoming van opdrachtgever, wordt hiermee automatisch per direct het risico overgedragen van opdrachtnemer naar opdrachtgever.

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien de uitvoering van de opdracht niet goed of niet tijdig kan worden uitgevoerd door overmacht, is opdrachtnemer niet gehouden aan de verplichtingen jegens opdrachtgever. Alsdan zal opdrachtnemer zo snel mogelijk met opdrachtgever in overleg treden voor nader overleg.
 2. Overmacht betreft elke van onze wil onafhankelijke en/of onvoorziene omstandigheid waardoor het nakomen van de verplichtingen van opdrachtnemer naar opdrachtgever, gedeeltelijk of geheel wordt verhinderd. In dat geval is er bijvoorbeeld sprake van:
  • Stakingen
  • Ziekte onder personeel
  • Brand, overstroming
  • Wegafzettingen of wegopbrekingen
  • Waterschade
  • Extreme weersomstandigheden die de uitvoering van de opdracht bemoeilijken
  • (IT-)Storingen en cyberaanvallen
  • Ontbreken van vergunningen

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom liggen bij opdrachtnemer, haar samenwerkingspartners of andere rechthebbenden.
 2. Het betreft hierbij onder andere octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, evenals methodieken en concepten.
 3. Opdrachtgever en derden mogen geen gebruik maken van dit intellectueel eigendom en hierin ook geen wijzigingen aanbrengen.

Artikel 14. Geheimhouding

 1. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer als eventuele samenwerkingspartners zullen absolute geheimhouding betrachten voor zover de opdracht als vertrouwelijk wordt bestempeld door een van deze partijen. Ook als een der partijen kan vermoeden dat de informatie vertrouwelijk is, geldt er een geheimhoudingsplicht.
 2. Geheimhouding is niet van toepassing indien:
  • De informatie al in uw bezit was, tenzij u wist dat deze vertrouwelijk was.
  • De informatie algemeen beschikbaar is of bekend is op het moment dat u de informatie ontvangt.
  • De informatie is verkregen van een andere partij, zonder dat hierbij de wettelijke regelgeving voor geheimhouding geschonden wordt.
  • Als de informatie bekend gemaakt moet worden vanuit een wettelijk voorschrift.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien zich een geschil voordoet, zal deze worden voorgelegd aan een bevoegde rechter van de plaats waar de statutaire zetel van opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 16. Deelbaarheid

 1. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar is, dan wordt deze specifieke voorwaarde afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Die blijven onverminderd van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door bepalingen die wel van kracht zijn.

Artikel 17. Overdracht (tevens samenwerking SCC met EG/partners

 1. Indien opdrachtgever de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst en Algemene Voorwaarden wil overdragen aan derden, is schriftelijke toestemming nodig van opdrachtnemer.
 2. Indien opdrachtnemer de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst en Algemene Voorwaarden wil overdragen aan derden, zal opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig hierover inlichten.

Artikel 18. Verklaring van afstand

 1. Opdrachtnemer zal nooit afstand doen van haar rechten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen gekomen.